...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްތޫރަހިންގުން
މ.
(1) ކަންއޮތްގޮތް ބުނެދީ، ބަޔާންކޮށް ފައުޅުކޮށް ހެދުން.
(2) ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތެރެއަށާއި މާލެއަށް އަންގާ ޢާއްމު އެންގުންތައް އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ