...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްތޫރާ
ނ.
(ބދ.) (1) ކަންއޮތްގޮތް ބުނެދީ، ބަޔާންކޮށް ފައުޅުކޮށް ހަދައި ހެދުން.
(2) ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް އެންގުމަށް ނެރޭ އަމުރުތަކާއި އެންގުންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްތޫރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ