...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްޖެހިގޮނޑި
ނ.
(1) ލައްޕައި ހުޅުވޭ ގޮތަށް ހަދައި ފޮތި ފަދަ ތަކެތި ޖަހައިފައި ނުވަތަ ޕުލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮނޑި.
(2) ފޮތިޖެހި ގޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތިޖެހިގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ