...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލީތާލުން
މ.
(1) ފަލީތާ ހަރުކުރުން ނުވަތަ ގުޅުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކު މީހުންނާ ގުޅައިގެން އެކަމެއްވޭތޯ ބަލަން އެތަނަކަށް ގިނަގިނައިން ގޮސް އުޅުން.
(3) ކަމެއް ނުބައި ކުރުމަށް މީހެއްގެ ގާތުގައި ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފައި ނުދެނުހުރި ކަމަށް ހަދައިގެން ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ