...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލެވުން
މ.
(ގ) (1) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށް ހާނީކައެއްލިބި އެތާނގެ ލޭނުބައި ވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުވުން.
(2) އެއްޗެހި ފެންފެންގަނޑު ތަޣައްޔަރުވެގެން ނުބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ