...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލްވުން
މ.
(ޏ) (1) މޭވާފަދަ ތަކެތި ދޮންވެގެންގޮސް މަޑުވުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށް ހާނިއްކައެއް ލިބި އެތާނގެ ލޭނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުވުން.
(3) ފެންފެން ގަނޑު ތަޣައްޔަރުވެގެން މަޑުވުން.
(4) ބައެއް ކަހަަލަ އެއްޗެހި ނުބައިވެގެން ހަލާކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ