...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސޭހަ
ނ.
(1) އުނދަގުލެއް ނެތް.
(2) ދަތިކަމެއްނެތް.
(3) ބަލިންވާ ގަދަ.
(4) ލުއި.
(5) ތަނަވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަނާކަފަ . ހަރުބިހި . ހައިޑުރިޖަން . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހަލި . ހަލިކަން . ހަލުއި . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހިނގައިލުން . ހިކިރޯ . ހިމަބިހި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިތްއުފައު . ހިތްއުފައުކަން . ހިތްއުފައުކުރުން . ހިތްއުފައުވުން . ހިތްފަހި . ހިތްފަހިކަން . ހިތްފަހިވުން . ހިލާލުން . ހުވަ . ހުވަކުރުން . ނަންބަރުވިނަ . ނިއާމަ . ނިއާމަކަން . ނިދިމަޑު . ނިދިމަޑުވުން . ނިދިގަދަ . ނިދިގަދަވުން . ނިޔާމަ . ނިޔާމަދަތުރު . ނުހިކޭފާރު . ނޫޑުލިސް . ރާރުއް . ރުންކުރު . ރުންކުރުކަން . ރުންކުރުވުން . ރުޅިބޮކުސަންނެޓި . ރުޅިބޮއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ