...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސޭހަކަން
ނއނ.
(1) އުނދަގުލެއް ނެތްކަން.
(2) ދަތިކަމެއްނެތްކަން.
(3) ބަލިންވާ ގަދަކަން.
(4) ލުއިކަން.
(5) ތަނަވަސްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަލިކަން . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއުފައުކަން . ހިތްފަހިކަން . ނިއާމަކަން . އަރާމު . އަރާމުކުރުން . އުފައު . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . މަރިޔާދުކަން . މޭދާގަދަކަން . ފަހިކަން . ފެންބޮއިފާވައިލުންހާ ފަސޭހަ . ސަބާންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ