...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސޭހަވުން
މ.
(1) ޖެހިފައިވާ ބައްޔަކުން ގަދަވުން.
(2) ލުޔެއްލިބުން.
(3) އުނދަގޫތައް ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަލުއިވުން . ހިތްއަލިވުން . ހިތްއުފައުވުން . ހިތްފަހިވުން . މަރިޔާދުވުން . މޭދާގަދަވުން . ފަހިވުން . ފެންދުޅަހެޔޮވުން . ތިލަވުން . ޝިފާލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ