...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްހަނގުރާމަބެލުން
މ.
(1) ހަނގުރާމަ ކުރާމީހާގެ ބުރިކަށި ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން.
(2) ހަނގުރާމަ ކުރާލަޝްކަރުގެ ފަހަތުން ބަޔަކު ހަމަލައެއް ދޭތޯ ބެލެހެއްޓުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބޮއްސުންލިޔަ ނުދީ ހުރިހައިކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ