...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްރުކުން
ނ.
އިސްލާމްދީން ބިނާވެފައިވާ ފަސްމައިގަނޑު.
އެއީ (ހ) ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔުން.
(ށ) ނަމާދު ކުރުން.
(ނ) ޒަކާތް ދިނުން.
(ރ) ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުން.
(ބ) ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާ ޙައްޖުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ