...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްބެރުގައިޖެހުން
މ.
ގާއޮޑީލަވައިގެ އަންބާބެރު ޖަހާއިރު ޖަހާފަސްބެރުޖެހުން.
(އިހުގައި ރާތީބު ކުރާއިރުވެސް މި އަންބާ ބެރު (ޖަހައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ