...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްއަށި
ނ.
ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުންނަ ހަނގުބޭކަލުން ދަމަށް ދުރުވާ ފަސްއަށި.
(ހ) ފުޅިދޮށު އަށި.
(ށ) އިސްވަރު އަށި.
(ނ) ވެލާނާވަރު އަށި.
(ރ) ހަކުރާވަރު އަށި.
(ބ) ބޭރުބޮޑު އަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުބޮޑުއަށި . ފަސްއަށި . ދަމުއަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ