...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ
ނ.
ހިސާބު ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިސާލު:
ހަތަރު މީހަކަށް، ހަތަރު ދުވަހަކުން ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ ލިބޭނަމަ، ފަސްމީހަކަށް ދެދުވަހުން ލިބޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލަން ކުރާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ