...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްމުގުލުގައިހުރުން
މ.
(1) މުގުލުގެ އެންމެ ފަހަތުކޮޅުގައި ހުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ އެންމެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން ބާރުދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ