...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން
"ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯއްޓަކަށްވުން" (މިސާލުބަހެއް) ޒުވާން އުމުރުގައި ކަންނެތްވެ ރީތި ކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅޭ ނުވަތަ ޅައުމުރުގައި ކުދިން ގިނައިން ވިހައި ހަށިގަނޑު ދެރަވާ އަންހެނުންނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ