...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްތަންބަނުން
މ.
މައްޔިތާ ކަފުންކޮށްފައި ފަސްތަނުން އެއްސުން.
މިގޮތަށް ބަންނަ ތަންތަނަކީ.
(1) ދެފައި ތިލައިގެ ދަށް.
(2) ދެކަކޫމަތި.
(3) އުނގަނޑުމަތި.
(4) ހަށަންމަތި.
(5) ބޮލުގެމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ