...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްލަކުނުކަން
ނ.
(ބދ) ފާހަގަ ކުރެވޭ ޚާއްޞަ މޮޅު ފަސް ސިފައެއް.
(ހ) ދީން ވެރިކަން.
(ށ) ކުލަފަތިކަން.
(ކުލަރީތިކަން) (ނ) ރޫފަރިވެތިކަން.
(ރޫފަ (ރަނގަޅުކަން) (ރ) ވަންހަވެރިކަން.
(ނަސަބު (ރަނގަޅުކަން) (ބ) ގިނަ ކަންތައް ދަންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ