...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަސްލެއްވުން
މ.
(1) ފަސްލުން މިބަސް ބޭނުންކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުން ކުރާގޮތް.
(2) ފަސްލުން މިބަސް މާތްކޮށާއި އެންމެމާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ