...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑެއި
މ.
(ސ) ހުތުރު ބަހުން އެނަކަކު ދެރަކޮށްލުމަށް، ނުވަތަ ކަލެއަށް ދޫނުކުރާނަމޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ