...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޗިސްފޮތިގަނޑު
ނ.
ފަޗިސްކުޅެން ހަދައިފައި އޮންނަ ފަތިގަނޑު.
މި އޮންނާނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެއްގައި ކަޅުފަށްތަކަކުން ގޮޅި ހަދައި މެދު ހަތަރެސްކަންވާ ގޮތަށް ހަތަރުފަރާށް ހަތަރުބައި ދިގުކޮށް އޮންނަގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ