...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޚުރުވެރި
ނއ.
(1) ނަފުސުގެ ޤަދަރާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިޙސާސް ލިބިހުރި.
(2) ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ތިމާދެކޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްމީހަކު ކުރުމުން ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބުރުހިފެހެއްޓުން . މޭފުއްޕުން . ޤައުމިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ