...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޚުރުވެރިކަން
ނއނ.
(1) ނަފުސުގެ ޤަދަރާއިމެދު ކުރެވޭ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިޙްސާސްވާކަން.
(2) ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ތިމާދެކޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ތިމާ، ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްމީހަކުު ކުރުމުން ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސް ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ