...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޚުރުވެރިވުން
މ.
(1) ނަފުސުގެ ޤަދަރާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިޙްސާސްވން.
(2) ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ތިމާ ދެކޭކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްމީހަކު ކުރުމުން ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭފުއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ