...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާ
ނ.
(1) ކުއްޅަވަކާއި ކަނޑޫ ފަދަ ތަކެތި ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ބޮނބި މަޑުކުރަން އަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިތަންތާނގައި ހުންނަނީ ފެން ހެދިފައެވެ.
(3) ދަނޑި މޫދު އަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(4) އަށްހިޔަބޮލި (5) މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ދޮންވެ ފައްކާވެގެން ގޮސް ވާ މަޑު.
(6) ވިހައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ހިލާ ބޭހެއް.
(7) ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކުނިބުނި ވަޅުލެވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ގިނައިން ފެން ނެގުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ވަޅު ވަޅުގެ ފެން ގަނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސް . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުމަލް . ހަރުފަ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޮމަލި . ހަބަ . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބައެޅުން . ހައިނގިލިބޮލި . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައިޑުރިޖަން . ހައްޕުނޑު . ހައްޕޮނޑި . ހަވޭލި . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްތެލިފޫދުއްވި . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލަކަ . ހަލާކުވުން . ހަލީސާމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ