...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހަ
ނ.
(ގ) މަޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެސްމަތި . ހާޒިރީ . ހުނިޖެހުން . ހެކި . ހޭހަން . ނަހައްދަވާއަޅުން . ނިޝާން . ނެރުބައްތި . ނެރުއެތިގަނޑު . ނެރުފާހަގަ . ރަންއަކުރުންލިއުން . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ރަތްމަސް . ރަސްކަނދަ . ރަސްގެ . ރިސެޕްޝަން . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބަރުމަރުކާ . ބަރުފޯސް . ބޭރުބައްތި . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ކަށަވަރު . ކަށަވަރުއެޅުން . ކަޅިހި . ކައްވާދު . ކައްވާދުކެނޑުން . ކޮމާ . އަށް . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަލާމަތް . އަސަރު . އިނާމު . އިންޖެހުން . އިދިއަދަދު . އިޙުތިފާލު . އުއި . އުއިޖެހުން . ވަނަވަރުބެލުން . ވަކިކުރުން . ވަތްބައިކުރުން . ވަގުތުގައު . ވިދުހަން . ވިދުހަންޖެހުން . ވިޔަފާރިމަރުކާ . މަހާނަ . މަހާނަގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ