...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހަގަކުރުން
މ.
(1) ވަކިތަނެއް ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ނިޝާނެއް ޖެހުން.
(2) ތަންތާނގެ އިން ވަކިކުރުމަށް އެއްޗެހި ޖެހުން.
(3) ވަކިތަނެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފޮތެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް އެތިކޮޅެއްލުން.
(4) ވަކި ބޭނުމަކަށްޓަކައި ވަކިކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ސަމާލުކަންދީ ހިތުގައި ބޭއްވުން.
(5) ވަކި ކަމެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއްގެ ހަނދާން ދިރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދުވަސްވުން . ވަކިކުރުން . މަސްމަތިބެލުން . މަސްމަތިބެލެހެއްޓުން . ފާފުކަކެރުން . ދިޔަޖެހުން . ދެޔަޖެހުން . ގޮއިބިންވަކިކުރުން . ޚާއްޞަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ