...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނަ
ނ.
ކަނޑުފަޅުގައި އުޅޭ އަނގަބޮޑު ފަރުމަހެއް.
މަހަކީ ބަރުހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ ދިގުކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް ރީތި ކުލަކުލައިގައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
މި މަހުގެ އެކި ސައިޒުހުރެއެވެ.
އެކި ވައްތަރަށް ވަކިވަކިން ނަން ކިއިފައި ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
މުޑުފާނަ، ރަތްތިކިފާނަ، ކަސްފާނަ،ތިއްޖެހިފާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންފީމިޔަރު . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަތްތެލިފޫދުއްވި . ހުދުލައްފާނަ . ހޫކުޅި . ނަލަމަރިޔަން . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނާރިގުފާނަ . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންފާނަ . ރައްކަޅަބޮނޑަ . ރަތް ބުރުލީފާނަ . ރަތްހާ . ރަތްދަތިމުޑު . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސް . ރޯނުބޮނޑިފާނަ . ބުރެކިފާނަ . ބުޅަލުފާނަ . ބެރެލި . ބޮޑުފާނަ . ބޯޅަޖެހިފާނަ . ކަނޑުހާ . ކަޅަބޮނޑަ . ކަޅުފާނަ . ކިރުޅިފާނަ . ކުރަނދު . ކުރެހިފާނަ . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުލަފާނަ . ކޫރުފާނަ . ކޮއިމަލާ . ކޮވެލިފާނަ . އަލިފާންވުން . އެންދުން . އެފުރިކާފާނަ . އޮޅިގިނައިކަން . އޮޅުފާނަ . ވަޅުމުޑު . ވަލުމުޑު . މަރިޔަންމަސް . މަޖޫސީން . މާގަނޑުފާނަ . މުޑުފާނަ . ފަންކަނަފީރު . ފާނަ . ފާނަބުޅި . ފާނައޮންނާނީ ގާދަށުގައެވެ . ދަގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ