...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނަބުޅި
ނ.
ފާނަ ބޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ބުޅި.
މިއީ އާދައިގެ ބުޅިއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ކަނިފަށް ނުލައި ހަދާ ބުޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ