...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާންވުން
މ.
(1) އަލިވުން.
(2) ވައިހިނދި ދަހަނގުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ބައެއް ތަންތަން އޮމާންވުން.
(3) އަޑި އެނގޭގޮތް ހެދުމަށް ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުން އެހިސާބުގަނޑު އޮމާންވެ އަޑިއެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެމާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ