...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރަވެރި
ނއ.
ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިވެލާ . ވަގުލޮލުންބެލުން . ފާރަވެރިކަން . ފޯރި . ފޯރިމެރުން . ފޯރީހެދުން . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދޮރުވާނު . ދޮރުފާރަވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ