...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރަލުން
މ.
(1) ޖާސޫސްކުރުން.
(2) Mީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދާނުދާ ތަންތަނާއި، ކުރާ ނުކުރާ ކަންތައް ސިއްރުން ބެލުން.
(3) ތަނެއްގައި ކަންހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ސިއްރުން ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ