...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރުކުރުން
މ.
މަތިބެދި އަޑިނުބައިވެފައި ހުންނަ ފާރުގަނޑު ބޭހެއްއަޅައިގެން ސާފު ފާރުގަނޑަކަށް ހަދައިލުން.
މިއީ ފާރުގަނޑު އަވަހަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ