...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރުވުން
މ.
(1) ގައިގެ ތަނެއް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެތާގެ ހަންގަނޑު ނެތިގޮސް ނުބައިވުން.
(2) ޒަޚަމްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ހިތި އަސަރު ކުރުން.
މިސާލު:
ހިތް ފާރުވުން.
(4) (ބދ.) މަތީންމެކުން.
(މަތީގައި (ހޭކުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތީމެކުން . ފާރުވުން . ޒަޚަމުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ