...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅު
ނ.
(1) ސިއްރުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެނގިގެންވާ.
(3) މަޝްހޫރު.
(4) ހާމަ.
(5) އުފަން.
މިސާލު:
ދުނިޔެއަށް ފާޅުކުރެއްވުން.
އޭނާ އެހެރީ ހަމަ ފާޅުކުރެއްވި ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮނގުހިކާ . ހާމަކުރުން . ހާމަވުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިރު . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިލުން . ހުނިބޮލި . ހުނުން . ހުދުލައްފާނަ . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހޭނ . ނަންކިއުން . ނަގިލިލުން . ނިގޫދިގުހިކާ . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނޫނާރު . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަކި . ރަކިވުން . ރަތްރީނދޫ . ރަތްމަސް . ރަސްކޮކާމަސް . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބަބުރުފަޅޯ . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބަލާބަލަ . ބަލިނެގުން . ބަޔާން . ބަޔާންކުރުން . ބަޔާންވުން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބޭރުފުށް . ބޭޒާރު . ބޭޒާރުކުރުން . ބޭޒާރުވުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮކިޖެހުން . ބޮއިގަސް . ބޯރީނދޫބިބީ . ޅައިގާޖެހުން . ޅެން . ކަނޑުމަތި . ކަންފަތް ބާގަ . ކަންދެއްކުން . ކަޅުތިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ