...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅު ކޮށްދިނުން
މ.
(1) ކުރިން އެނގިފައި ނުވާ ކަމެއް ޢާންމުކޮށްލައި ދިނުން.
(2) އެހެން މީހުންނަށް އެނގޭ ގޮތް ހަދައިދިނުން.
(3) ހާމަވާނެ ގޮތް ހެދުން.
(4) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ފެންނަ ގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ