...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅުކުރުން
މ.
(1) ކުރިން އެނގިފައިނުވާ ކަމެއް ޢާއްމު ކުރުން.
(2) އެހެން މީހުންނަށް އެނގޭ ގޮތް ހެދުން.
(3) ހާމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާމަކުރުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހުނުން . ހެޔޮބަސްބުނުން . ބަނަކުރުން . ބަޔާންކުރުން . ބޭޒާރުކުރުން . ކަންދެއްކުން . ކިޔުން . އިޢުތިރާޟުކުރުން . އިޢުލާން . އުފައުފާޅުކުރުން . މަރުޙަބާކިޔުން . މޫނުހެދުން . މޫނުކުނިކުރުން . ފަރުދާނެގުން . ފައުޅުކުރުން . ފާޅުކުރެއްވުން . ފޮނިދެއްކުން . ދެކޮޅުހެދުން . ތަހުނިޔާކިޔުން . ތަޢުޒިޔާކިޔުން . ލޯރަތްކުރުން . ސުވާސްތި . ޝުކުރު . ޝުކުރުކުރުން . ޝުކުރުއަދާކުރުން . ޝުކުރުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ