...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާކުރުން
މ.
(1) ވަކިވަރަކަށް ދޮންވެފައި ހުންނަމޭވާ، ފައްކާވެގެން މަޑުވާނެ ގޮތް ހެދުން.
(2) ބަނބުކެޔޮ ވަޅުލައިގެން މަޑުވާގޮތް ހެދުން.
(3) ކެކުރި ފިތައިގެން މަޑުވާގޮތް ހެދުން.
(4) ދަނޑި ފަދަ އެއްޗެހި މޫދު އަޅައިގެން ތޮށި މަޑުކުރުން.
(5) އޮޅުގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި އަޅައިގެން ބޮނބި މަޑުކުރުން.
(6) މަޖާޒު:
ތިމާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ބޮލުން ނައްޓައިލައިގެން އަނެކެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވުން.
(7) އުނދަގުލެއް ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލީސާމެރުން . ހީކުރުން . ކެމުން . އަންދާސީކުރުން . އުހާކުރުން . އުފައުކުރުން . ފައިދާކުރުން . ފައުކުރުން . ފަލްކެޅައުން . ލާބަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ