...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާއްދައިލުން
މ.
(1) އަލިކަމެއް ފާޅުވުން.
(2) ނިވަލެއްގެ ތެރެއިން ހާމަވުން.
(3) ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އޮލަ ހިމުން ބައި އަޑިއަށް ފޮނުވައިލުން.
(4) ނީރާލުން.
(5) (ހ) އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ރަނގަޅު ނުވަތަ ކުދި ބޮޑު ވަކި ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ