...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާވުން
މ.
(1) މޭވާފަދަ ތަކެތި ދޮންވެގެންގޮސް މަޑުވުން.
(2) ބަނބުކެޔޮ ފަދަ ތަކެތި އެއްޗަކަށްލައި ބަންދުކޮށް ވައިނުވަންނާނެހެން ހެދިMާ މަޑުވުން.
(3) ބަލިމަޑުކަން މެދުވެރިވާ މެދުވެރިވުން.
(4) ކަމެއް ނުބައިކޮށްފާނެ ފަދަ މީހަކު ތަނަކަށް އައުން މިސާލު:
އެއްވެސް ކަމެއް ނުނިމުނީ އޭނާ އެތަނަށް ފާވެގެންނެވެ.
(5) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށް ހާނީއްކައެއް ލިބި އެތާނގެ ލޭނުބައި ވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުވުން.
(6) ފެން ފެންގަނޑު ތަޣައްޔަރުވެގެން ނުބައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާދިނުން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްފޮޅިގެންދިއުން . ހިތްގައިމުވުން . ރޯޅިއެރުން . އުހާވުން . އުފައުވުން . މަންފާކުރުން . މަންފާވުން . މަރިޔާދުވުން . ފައިދާވުން . ފަވި . ފާސިގުވުން . ދަޅުފެޅުން . ލާބަވުން . ގިރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ