...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތިޙާކިޔެވުން
މ.
(1) މައްޔިތުންނަށް ރަހުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި، އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ޖަމާޢަތްހަދައިގެން ހެޔޮދުއާކުރުން، ނުވަތަ ވަކި މީހަކުލައްވައި ހެޔޮދުއާކުރުވުން.
(2) ތިމާ އަމިއްލަޔަށް މައްޔިތަކަށް ނުވަތަ މައްޔިތުންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ