...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލައްބަ
ނ.
އިހުގައި މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އިންދާ ގަސްރުކުގެ ތެރެއިން ތައްޖަހައިގެން ސަރުކާރަށް ނެގޭ ރުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރަގަނޑު . ބިންބައި . ކެއުން . ތައްކަށިރުއް . ގޮއިފާލައްބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ