...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާސް
ނ.
(1) ވަކިދާއިރާ އަކުން ވަކި ފެންވަރެއް ހުރިކަން އަންގައި ދިނުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުން.
(2) ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ސަނަދު.
(3) ފޭލުގެ އިދިކޮޅު.
(4) ވަކި ކަމަކަށް މީހަކު އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތްތަކަކަށް ނުވަތަ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމާއި ނިންމާ ނިންމުން.
(5) ތާސްބައިން "ނީލަން" ކުޅޭއިރު އެމީހެއްގެ ފަހަރު އައުމުން ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން.
(6) އަންހެނުން ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(7) އ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފިހުން . ނިފާސްކަން . ނިފާސްވެރިޔާ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް . ބިލު . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ކަފާސްލުން . ކިރުފަތި . ކުނި . ކުނިގަނޑު . ކުރާއެނބުރުން . އަނދުންދަވާދު . ވަކީލު . މުސްތަޙާޟު . މުސްތަޙާޟުވެރިޔާ . ފައްސެއްޓި . ފަސްތޮޅި . ފުއްވަޅުބެލުން . ފޫޅުމާފޮށި . ފޫގޮޅި . ފޫގޮޅިޖެހުން . ދަވާދު . ދިގުހެދުން . ތަޞްދީޤުކުރުން . ލެއިކެނޑުން . ލެއިފެނުން . ލޭކެނޑުން . ލޭފެނުން . ގެޒެޓުކުރެވުން . ސަނަދު . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން . ސެންސަރުކުރުން . ޑަކުޓަރު . ޑިގުރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ