...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާސްކުރިހެދުން
ނ.
(1) ނަންބަރުހެދުން.
(2) ދިގު ހެދުން.
ދިވެހި މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، އަންހެނުން ލައި އުޅުނު ކަސަބު ބޯވަޅު ހެދުމުގެ ސާމާނު ނުލިބިގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ޚަރަދު ކުޑަ ހެދުމެކެވެ.
މީގެ ތިން ނަންބަރެއްގެ ހެދުން އުފެއްދެވިއެވެ.
މިތަނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ އެކި ނަންބަރު އެއްކޮށްލައިގެން ހަދާފައިވާ ހެދުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިގުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ