...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާސްކުރުން
މ.
(1) މަނާއެއްޗެއް އޮތްތޯ ފޮށިތައްމައްޗާއި ހަށިގަނޑު ބަލައި ޗެކުކުރުން.
(2ފިލްމާއި) ފޮތާއި މިނޫންވެސް ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ އެއްޗެހިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ތަކަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން.
(3) ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގޭގެއަށް އޮޑިދޯނި ފަހަރާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ޗެކުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްވަޅުބެލުން . ސެންސަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ