...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޑު
ނއ.
(1) ހުނަރުވެރި.
(2) ގޮތް.
(3) ވައްޓަފާޅި.
(4) މަލިކުލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަ . ހައިނގިލިބޮލި . ހިނގަމަސް . ހިރުކޭތަލަ . ހިބޮޅު . ހުނަރު . ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހޭޑިފޭޑި . ނައި . ނިރުދު . ނޫރީ . ރޯފަންފުޅަނގި . ބަބުރުފާޑު . ބަޅިނދު . ބައްޓަންލުން . ބިނާކުރަނިވި . ބެންތެޔޮ . ބެރު . ބޮއްކަންވަޅި . ބޮލާކީނި . ބޯބަންފަޓާސް . ކަށިމަސް . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަނޑުކާޅު . ކަނޑޮހޮޅި . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަދޫ . ކާފަރަބުރު . ކެރަވަޅު . އާއްޕަން . އޭޑި . އޮށްގުޑުވާ . އޮޅިފައި . އޮޑަވަކި . ވަށްތާ . ވައިވިދުރި . ވައިސޫފި . ވައްތަރު . ވައްތަރުކުރުން . ވައްޑި . ވައްޓަފާޅި . ވައްޓަފާޅިހުރުން . ވަތިގޮހޮރު . ވެއުހައު . ވެއުކުކުޅު . ވެލިފަނި . މައްލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ