...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޚާނާކުރާ
ނ.
އިންނަކުރާގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން، ޓިނުން ހަދާފައި ހުންނަ ކުރައެއް.
މިކުރާ ހުންނާނީ ފުލަށްވުރެ މަތި ކުޑަތަންކޮޅެއް ހިމަކޮށް، ތެދުކޮށްހުންނަ ވައްގަނޑެއް ކައްޗަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ