...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހުރިސްތު
ނ.
(1) ފޮތުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ނަންތައް އަންގައިދޭ ލިސްޓް.
(2) ކުތުބުޚާނާ ފަދަ ތަންތާނގައި ހުންނަ ފޮތްތަކުގެ ނަންތައް ލިޔެފައިވާ ލިސްޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ