...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިފެންތެޔޮ
ނ.
މީރު ވަސްދުވާ ތެލެއް.
މިއީ ވަރަށް ސާފު ހުދުކުލައިގައި ހުންނަ ތެލެކެެވެ.
ދުވާނީ ފިނިފެނުގައި ދުވާ ކަހަލަ މީރު ވަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ