...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިންދުނި ކާއްތައިލައިފައި ދިއުން
"ފިންދުނި ކާއްތާލައިފައި ދިއުން" މ.
މަޖާޒު:
(މިސާލުބަހެއް) މުސީބާތެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ކިރިޔަ ކިރިޔާ ނުވެއްޓި ސަލާމަތް ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ